SAPELNIKOV S. 2009. Voronezh State Biosphere Reserve

Photos of Short-toed Eagle nest taken by Sergey Sapelnikov in 2009